ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 9  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายนุรักษ์  มาประณีต  องคมนตรี  เชิญสัญญาบัตร  พัดยศ  และผ้าไตร  ถวายแด่ พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม  กิตฺตินฺธโร  น.ธ.เอก, ป.ธ.3, รป.ด.)  ในการนี้  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำน้ำมะพร้าว  จำนวน  300  ขวด  ร่วมทำบุญโรงทาน ณ  วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง