พิธีทอดผ้าป่าทำนุบำรุงศาสนสถาน ณ วัดสรรเพชญ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนระดับชั้น ป. 5 – ม 3 ที่สนใจเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าทำนุบำรุงศาสนสถาน ณ วัดสรรเพชญ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี คุณครูสุทธิรัตน์ ศรีเกษม ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม