ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอภิวิชญ์ แพงจักร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (บ้าน 1) ในโอกาสเข้าประทานเกียรติบัตร “เยาวชนผู้ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม” ประจำปี 2566 เยาวชนผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

รายละเอียดประกาศเกียรติคุณ คลิก !