โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 Thailand English Speech Contest, TESC 2023

คณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอภิวิชญ์ แพงจักร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 บ้าน 1 ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 Thailand English Speech Contest, TESC 2023 ชิงถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร”How to learn English effectively?” “เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผล” ประเมินผลรายบุคคล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก “สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ LITU” (MOU ด้านวิชาการ) แจ้งผลการตัดสินเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566