โรงเรียนส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน ให้ทางโรงเรียนวัดประชานาถ

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม  พ.ศ. 2566 เวลา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้กับทางโรงเรียนวัดประชานาถ เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องต่างๆ และพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน โดย นางสาวจารุณี  สอนใจ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการ ส่งมอบให้กับ นายอภิวัฒน์  แสงสุกวาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานาถ  ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เป็นผู้รับมอบ