กิจกรรม “ยูเอชที สคูลทัวร์”

วันพฤหัสบดีที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดกิจกรรม “ยูเอชที  สคูลทัวร์”  เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน  ทางร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา เตรียมความพร้อมร่างกาย จิตใจของนักเรียนให้รับมือกับทุกกิจกรรมได้อย่างสมวัย  โดยได้รับความร่วมมือจาก เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) นำทีมงานมาให้ความรู้และทำกิจกรรม ให้แก่ลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนที่สนใจในระดับชั้นต่างๆ  และนักเรียนชุมนุม UG5 (ความดีสากล)  ณ  หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์