การอบรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

  กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 เพื่อให้นักเรียนใหม่ ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน และมีความพร้อมในการเป็นนักเรียนประจำ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของระบบการอยู่ประจำได้อย่างมีความสุข  โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียน