กิจกรรมเปิดโลกกว้าง ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตามความถนัดของตนเอง ซึ่งจะจัดทุกวันเสาร์ ที่นักเรียนไม่ได้กลับบ้าน โดยจะเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !