กิจกรรม “ราชวิทย์ติดดาว”

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนธนวรรณอิงลิชสคูล (อ.ป๋อง) จัดกิจกรรม “ราชวิทย์ติดดาว” ในโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสนใจในการเรียนหลักสูตรเสริมความรู้/เตรียมทหาร ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนค่าดำเนินการต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน