พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ กิจกรรม “วันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน”

              กิจกรรม “วันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน” ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเป็นการฝึกทักษะ สร้างความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม ตลอดถึงผลงาน และชีวประวัติของท่านสุนทรภู่  โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์    ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !