การเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนกลุ่ม A)

วันพุธที่  8  มิถุนายน พ.ศ. 2565  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดการเลือกกิจกรรมชุมนุม  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  (นักเรียนกลุ่ม  A) เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด ความต้องการของนักเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาความรู้  ความสามารถของตนเอง  ณ  ชั้นล่าง  อาคาร  100  ปี ราชวิทยาลัย