การเลือกตั้งหัวหน้านักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่  8  มิถุนายน พ. ศ. 2565 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้านักเรียน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งของนักเรียน กลุ่ม A  ณ  บริเวณหน่วยเลือกตั้ง  หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์