ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่  8  เมษายน พ.ศ. 2565 นายจตุเมธ  ชิดสูงเนิน รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนศรีประจันต์  “เมธีประมุข” โดย ว่าที่ร้อยตรี  รังษี  วิบูลย์อรรถกร  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์  “เมธีประมุข”  เป็นผู้นำคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์