กิจกรรม Overseas Classroom โครงการพัฒนาห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม I.E.P. (Intensive English Classroom) ณ ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 8 – 11  มีนาคม พ.ศ. 2566  คณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม Overseas Classroom โครงการพัฒนาห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม I.E.P. (Intensive English Classroom) วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวต่างประทศ
ในสถานการณ์ต่างๆ นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหา มีประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน และฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !