การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET และระดับ สนามสอบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วย  ว่าที่ร้อยตรีดอน  หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวกาญจนา  บุญสร้อย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ  O-NET และระดับ สนามสอบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  ระดับชั้น ม.3  ปีการศึกษา  2564 ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย