โครงการแข่งขันตอบปัญหาธรรมกับเยาวชน ณ วัดวังน้ำขาว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ 8  มกราคม พ.ศ.  2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียน เด็กชายโชต  มณีโรจน์  ชั้น ป.6 (บ้าน 4 ) และเด็กชายกกฤษฎิ์บดินท  แย้มโอวาท  ชั้น ป.6  (บ้าน 4)  เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาธรรมกับเยาวชน ณ วัดวังน้ำขาว อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม โดยมี  คุณครูสุทธิรัตน์ ศรีเกษม ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม