การประชุมครู ครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 น.นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานใน การประชุมครู ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับคณะผู้บริหาร และคณะครู เพื่อชี้เเจง และกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนร่วมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์