การสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ 7  ธันวาคม  พ.ศ.  2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ในสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นมีความรู้ ความเข้าใจในคุณพระรัตนตรัย และหลักธรรมอย่างถูกต้อง มีทักษะในการคิดและการปฏิบัติตน รวมทั้งหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างเหมาะสม โดย นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าสอบสอบธรรมศึกษา ณ  หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิมเติม คลิก