การประชุมศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2566  นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางสาวจารุณี  สอนใจ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเข้าร่วมการประชุมศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐมโดยมี  ดร.สุเนตร  ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  เป็นประธานในการประชุม  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนแหลมบัววิทยา