การประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอาทิตย์ที่  ๖ พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ ดร.ภูธร จันทะหงษ์  ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุม กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนราชวินิต  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนราชวินิตบางเขน  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี  โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ  และโรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ  หอประชุม  อาคาร  ๕๐  ปี  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์