สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และดำเนินการควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออก

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนจิตอาสา ร่วมกับกลุ่มปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสามพราน สาธารณสุขอำเภอ สามพรานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมสำรวจลูกน้ำยุงลาย หยอดทรายอะเบท เพื่อป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย มีค่า ci = 0 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์