การประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนฯ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน และสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา ได้แก่ นายภัคพล ตราทอง ม.6/2 บ้าน 4 นายสืบสาย ชื่นพลี ม.6/2 บ้าน 1 และ นายเสฏฐพงศ์ ตรุษลักษณ์ ม.6/2 บ้าน 4
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากพระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โดย คุณครูกัปปิย เล้าเจริญ และคุณครูจิราพร โบสิทธิพิเชฎฐ์ เป็นผู้ฝึกซ้อม