“เยาวชนไทย ร่วมใจสืบสานศาสตร์พระราชา”

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศิลปากร และวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “เยาวชนไทย ร่วมใจสืบสานศาสตร์พระราชา” ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวคิดให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้ด้านศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ  หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !