สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนชุดตรวจ ATK 1,200 ชุด ให้กับทางโรงเรียน

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนชุดตรวจ ATK 1,200 ชุด เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่นักเรียน  โดย นางอาริยาพัชร์  ฤกษ์สมบูรณ์ดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ทางคณะผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียนต้องขอขอบพระคุณในการสนับสนุน  ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง