การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2565

วันอังคารที่  7  มิถุนายน  พ.ศ.  2565  ว่าที่ร้อยตรีดอน  หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสุเทพ  อบเชย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และหัวหน้างานลูกเสือ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ประจำปี  2565  โดย  นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ์  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม