การประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุงบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสู่ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการของ สพฐ. และส่วนราชการในสังกัด

นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุงบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสู่ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการของ สพฐ. และส่วนราชการในสังกัด ระหว่างวันที่  6 – 8  เมษายน 2565 จัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์  จังหวัดนนทบุรี