กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างและสนับสนุนให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเรียน  กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการภายในโรงเรียน และคะแนนนำไปรวมกับ (รอบที่ 1) เพื่อชิงรางวัลถ้วยตอบปัญหาวิชาการ ณ ห้องโสตชั้น 7 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย เวลา 14.30 – 17.30 น.
ผลการแข่งขัน
ช่วงชั้น ประถมศึกษา                 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้าน 2
ช่วงชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น       รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้าน 4
ช่วงชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้าน 4
ในการนี้ นางสาวจารุณี  สอนใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธาน โดยมีคณะคุณครูและนักเรียน ร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่ทำการแข่งขัน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !