การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ โครงการวันเวลาภาษาไทย ครั้งที่ ๒๓ ศิลป์ “ธีรราช” ศึกษาศาสตร์รำลึก

วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำเด็กชายธราธร  หุ่นสม ม.2 (บ้าน 2)  เด็กชายเปี่ยมวัฒน์   พิทักษ์พร ม.3 (บ้าน 2) และนายภูรี   ใจเพิ่ม  ม.3 (บ้าน 2) เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ โครงการวันเวลาภาษาไทย ครั้งที่ ๒๓ ศิลป์ “ธีรราช” ศึกษาศาสตร์รำลึก ในหัวข้อพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมี  ครูจันที  วะสุขันธ์  ครูสิรินภา  เอกเผ่าพันธุ์  และครูสิปปกร  บุนนาค  เป็นผู้ฝึกซ้อม