ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรพงษ์ แสงแก้ว และนายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

วันจันทร์ที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยกาโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมแสดงความยินดีกับ  นายสุรพงษ์  แสงแก้ว  และนายเอกลักษณ์  พลศักดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม