การประชุมวิชาการ เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วันอาทิตย์ที่  ๖ พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งประกอบด้วย  โรงเรียนราชวินิต   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนราชวินิตบางเขน  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี  โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ  และโรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลา  ๑๐.๑๕  น. การบรรยายพิเศษ  “การขับเคลื่อนโครงการอารยเกษตร  สืบสาน รักษา ต่อยอด  ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” โดยวิทยากร ดร.วิวัฒน์  ศัลยกำธร

เวลา  ๑๓.๐๐ น.  พิธีเปิดโครงการ   “การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา   สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในการนี้ นางนิสา  บรรจงการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ภูธร จันทะหงษ์  ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ประธานในพิธี พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายพิเศษ        ในหัวข้อ   “การน้อมนำพระบรมราโชบาย   สู่การศึกษาที่ยั่งยืน”  ณ หอประชุม อาคาร ๕๐  ปี  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !