รับรายงานตัวเข้าหอพัก และประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

              วันเสาร์ที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์   รับรายงานตัวเข้าหอพักและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (นักเรียนใหม่)  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป (นักเรียนใหม่) ตามมาตรการ  Sandbox :  Safety  Zone  in  School  สำหรับโรงเรียนประเภทพักนอน ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสถานศึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม

        โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คอยกำกับดูแล ณ  ลานพระบรมรูป และประชุมผู้ปกครอง ณ หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์