การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินทฺปญฺโญ) พระนักพัฒนา ผู้มีเมตตาแก่ประชาชน” งาน ๑๐๑ ปีชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จัดการประกวดวาดภาพระบายสี  สำหรับนักเรียน ในเขตจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และสมุทรสาคร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน (รอบคัดเลือก) เด็กชายธราธร หุ่นสม ม.3/5 บ้าน 2 และเด็กชายภูรีภัทร เสนวงษ์ ม.3/1 บ้าน 2 เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินทฺปญฺโญ) พระนักพัฒนา ผู้มีเมตตาแก่ประชาชน” งาน ๑๐๑ ปีชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร) รอบชิงชนะเลิศ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยมี คุณครูสุริวิภา สุปัญญาพงศ์ ควบคุมดูแล (นักเรียนได้รับทุนการศึกษา)