การรับการประเมินการกำหนดมาตรการ การเปิดเรียน Sandbox Safety Zone in School โดยคณะกรรมการประเมินการเปิดสถานศึกษา จากจังหวัดนครปฐม

วันพุธที่  6  ตุลาคม พ.ศ.  2564  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการกำหนดมาตรการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเปิดสถานศึกษา  จากจังหวัดนครปฐม
ในการนี้  นางนิสา  บรรจงการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เข้าร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียน รับฟังการนำเสนอมาตรการ Sandbox  Safety  Zone in School ของโรงเรียน ณ  หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์