รวมพลังสรรค์สร้างประชาธิปไตย

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจรรม “รวมพลังสรรค์สร้างประชาธิปไตย” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์  ไชยพร อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ ให้ความรู้ในเรื่องประชาธิปไตยแก่นักเรียน ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์