การติวสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันอังคารที่  6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  กลุ่มบริหารวิชาการ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ดำเนินการจัดติวสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาวิทยาศาสตร์ โดย ว่าที่ร้อยตรีดอน หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และต้องขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองนักเรียน บ้าน 4 ที่ได้สนับสนุนอาหารว่างให้กับนักเรียน