การแข่งขันตอบปัญหาธรรมกับเยาวชน ปีที่ ๑๖ ณ วัดวังน้ำขาว จังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม และงานชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาธรรมกับเยาวชน ปีที่ ๑๖ ด้านทักษะวิชา รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนต่างโรงเรียน ณ วัดวังน้ำขาว  ตำบลคลองจินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม