ร่วมพิธีทำบุญรำลึกโรงเรียนเตรียมอุดมสามพราน (ที่ตั้งปัจจุบันโรงเรียน ภป.ร. ราชวิทยาลัยฯ)

วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา  และผู้แทนนักเรียน  ร่วมพิธีทำบุญรำลึกโรงเรียนเตรียมอุดมสามพราน  (ที่ตั้งปัจจุบันโรงเรียน ภป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์) เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศให้กับอาจารย์ และเพื่อนที่ล่วงลับไปแล้ว ครบ  ๖๑  ปี ซึ่งนำโดย นายกร   ทัพพะรังสี  นักเรียนเก่า โรงเรียนเตรียมอุดมสามพราน (รุ่น ๕)  

โดยมีนักเรียนเก่า โรงเรียนเตรียมอุดมสามพราน  (รุ่น ๕) ร่วมพิธี ดังนี้  นายกร  ทัพพะรังสี,  นายอเนก  อัตตนาถนายชอ  สูติกลางอรัญ, นายดิลก  โปษยะนันท์, นายสุธรรม  ไคร้วาณิช, นายคีรี  กออนันตกูล, นายเดชา  คุปคีตพันธ์นายบุญครอง  นครศรี,  พล. ต.วันจันทร์   วังสะวิบูลย์,  นายเฉลียว  จีระจรรยา, นายธันยา  หาญพล,  รท.วาสิฏฐ์   บุษยรัตน์,  พล.ต.อ.สุนทร  ซ้ายขวัญ,  นายสบาย  โกศลานันท์,  นายพิเศษ  พงศ์กรภัทร,  ทพ.สถาพร  เตียวพิพิธพร  นายไพศาล  หาญพานิช,  นายศรชัย  พุทธอรุณ,  และนายเปรมสันต์  ศีลบพิพัฒน์ เข้าร่วม  ณ  หอประชุม  อาคาร  ๕๐  ปี  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !