ร่วมงานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V – Star ณ วัดอัมพวนาราม ตำบลวังพิณพาทย์ จังหวัดสุโขทัย

กลุ่มบริหารทั่วไป งานชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำตัวแทนนักเรียนร่วมงานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star โดยมี นายกฤตยชญ์  แสงมณี นายสุเมธ วังอาจ และนายธนกฤต พิมพ์มหินทร์  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 (บ้าน 3) เข้าร่วมงานในวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2565  ณ วัดอัมพวนาราม  ตำบลวังพิณพาทย์  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  ด้วยการประสานงานของ  คุณครูสุทธิรัตน์  ศรีเกษม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์