การสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพนักเรียน เข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพนักเรียน เข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่  5 และมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2565 ระหว่างวันที่ 5 – 6  มีนาคม  2565  โดยในวันเสาร์ที่  5  มีนาคม 2565 เป็นการสอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และในวันอาทิตย์ที่  6  มีนาคม 2565 เป็นการสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)

ในการนี้ นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน ในการดำเนินการสอบ ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์