โรงเรียนส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน ให้ทางโรงเรียนบ้านดงเกตุ

          วันพุธที่  5  มกราคม พ.ศ.  2565 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  15  เครื่อง  ให้กับทางโรงเรียนบ้านดงเกตุ  เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องต่างๆ และพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบให้กับ นางโสภา  มีจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเกตุ และคณะครู ณ  ชั้นล่าง  อาคาร  100  ปี  ราชวิทยาลัย