โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ยืมครุภัณฑ์เครื่องดนตรี

   วันพุธที่  5  มกราคม พ.ศ.  2565  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ให้ทางโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ยืมครุภัณฑ์เครื่องดนตรี  เพื่อโรงเรียนจะได้นำไปใช้ประโยชน์ ทางด้านดนตรี  โดย  ครูสุชาติ  ช้อยประเสริฐ  ผู้แทน โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์  เป็นผู้รับมอบเครื่องดนตรี ณ  ชั้นล่าง  อาคาร  50 ปี  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์