ฉีดพ่นยุงกำจัดยุงลาย แมลงพาหะนำโรค ตามหอพักนอน และบริเวณโดยรอบโรงเรียน

วันเสาร์ที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566 งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำการฉีดพ่นยุงกำจัดยุงลาย แมลงพาหะนำโรค ตามหอพักนอน และบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และเตรียมความพร้อมก่อนนักเรียนรายงานตัวเข้าหอพัก โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสามพราน ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการฉีดพ่นหมอกควันให้ในครั้งนี้