กิจกรรม Big Cleaning Day ” ทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการประชุมวิชาการ เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบาย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันศุกร์ที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมใจจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมโรงเรียนเป็นเจ้าภาพ ในการจัด “การประชุมวิชาการ เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบาย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันอาทิตย์ที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำ จากเทศบาลเมืองสามพราน พร้อมเจ้าหน้าที่ ช่วยทำความสะอาดสถานที่ภายในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบ

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !