ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวดารินนา ปานเสน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นางสาวจารุณี  สอนใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางอาริยาพัชร์ ฤกษ์สมบูรณ์ดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวดารินนา ปานเสน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา