บรรยายให้ความรู้ TCAS 66 และ TGAT 3 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันอังคารที่ 4  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 งานแนะแนว  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้  TCAS 66 และ TGAT 3  จากวิทยากรภายนอก ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์   เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย