ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกรีฑาภายในระหว่างบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566  งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกรีฑาภายในระหว่างบ้าน  ประจำปีการศึกษา  2565