ประวัติศาสตร์สัญจร “เรียนรู้เยือนถิ่น แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์” ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดกิจกรรมประวัติศาสตร์สัญจร “เรียนรู้เยือนถิ่น  แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์” ประจำปีการศึกษา  2565 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจ แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  โดย นายอรรฐพนธ์   ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธีเปิด  และได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงษ์พันธ์  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 100 ปีราชวิทยาลัย