การประชุม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หน่วยจัดการแข่งขันที่ ๒ (สพม.นครปฐม หน่วย ๒)

วันศุกร์ที่  ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจารุณี  สอนใจ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในการประชุม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่  ๗๐ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  หน่วยจัดการแข่งขันที่ ๒  (สพม.นครปฐม หน่วย ๒) โดยเป็นการประชุม Admin ของศูนย์พัฒนาวิชาการ จำนวน ๖ ศูนย์  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์