การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและคู่มือ โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566  นายอรรฐพนธ์   ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วย นางสาวจารุณี  สอนใจ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและคู่มือ  โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ณ  สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม