พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทดสอบกำลังใจ โดดหอสูง 34 ฟุต ของกองทัพอากาศ

ด้วยกลุ่มลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีการพัฒนาร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์และสังคม รวมทั้งฝึกฝนตนเองในด้านระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ  ความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความกล้าหาญ โดยมีกิจกรรมการทดสอบกำลังใจ  โดดหอสูง 34 ฟุต มีนักเรียนจำนวน 163 คน และผู้กำกับลูกเสือ 7 คน ผ่านการทดสอบกำลังใจ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ผ่านการทดสอบ คณะผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทดสอบกำลังใจโดดหอสูง  34 ฟุต ของกองทัพอากาศ ให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 ณ  หอประชุม อาคาร 50  ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !